* Steg I = VD har tillsammans med processledare kartlagt företagets utmaningar, möjligheter och kompetensbehov

Steg II = VD har med nyckelpersoner i företaget gjort en handlingsplan utifrån företagets utmaningar och identifierat vilket behov av ingenjörskompetens som behövs

Steg III = VD och nyckelpersoner har gjort en kompetens- och kravanalys, en kravprofil finns utarbetad

Projektets resultat

Effekter av arbetet med företag som deltagit i projektet

Steg I  – 35 företag
Steg II – 23 företag      
Steg III – 16 företag

10 företag har inlett en rekryteringsprocess. 10 ingenjörer samt 2 personer med annan kompetens har rekryterats hittills.

Av de 16 företag som gått igenom steg III har också andra effekter uppnåtts:
– en högskoleutbildad ekonom och en beteendevetare har rekryterats på två olika företag
– en VD har genomgått ledarskapsutbildning
– ett företag har ny organisation med tydligare roller mellan VD och styrelse
– ett företag har påbörjat ett arbete med nya affärsstrategier
– ett företag kommer genomgå produktionslyftet
– en kvalitetschef, en produktionschef och en tekniker har rekryterats vid tre olika företag, de är inte ingenjörer
– kompetensutvecklingsbehov kartlagt hos flera företag som lett till att utbildning av produktionspersonal ska genomföras vid två företag, säljutbildning på ett annat

Resultat från intervjuer med ingenjörer som deltagit i projektet

Ingenjörerna berättade hur de bidragit till ökad vinst, omsättning och ökad produktivitet i sina företag:

Intervjuer med ingenjörer som deltagit i projektet

Våren 2015 intervjuades 33 ingenjörer som arbetade som enda ingenjören vid mindre företag runt om i länet. Resultatet av intervjuerna presenterades på ett frukostmöte i Nässjö 6 juni. Ladda ner och läs mer i denna powerpoint >>

Exempel på konkret förändringsarbete och bidrag till ökad produktivitet:
Tagit fram nya produkter som ökat försäljningen.
Infört nya processer som ökar produktiviteten.
Kommer närmare företagsledningen hos kunderna, pratar samma språk.
Utvecklat allt från montering och produktion till inköp och försäljning
Små förbättringar ständigt, har utvecklat kvalitetsarbetet mot kunderna.
Ersatt konsulters arbete och därigenom sparat pengar för företaget.
Infört en helhetssyn på företaget så att företaget arbetar mer långsiktigt.
Att fungera som bollplank (till alla) på företaget.
Hjälpt till med investeringar i ny teknik nya maskiner.
Infört nya rutiner, dagliga arbetsledningsmöten, produktionsmöten varje måndag.
Utvecklat en ny nisch genom att köpa in och renovera upp gamla maskiner som sedan säljs vidare från företaget.

Hösten 2015 hade 43 ingenjörer som arbetar på små företag intervjuats
Vi hade då scannat av hela länet och helhetsbilden av de ”ensamma” ingenjörerna i små företag ser ut så här:
– 20% är kvinnor, 80% är män
– Majoriteten har tidigare arbetat på andra arbetsplatser och många har erfarenheter av att ha arbetat i ett större företag
– Fler än hälften har en chefsposition
– En femtedel är den första ingenjören i företaget.
– Åldersspridningen är 29–63 år
– Flera var ”nyexade” ca ¼ kom direkt från sin utbildning
– Cirka hälften var civilingenjörer andra hälften högskoleingenjörer


Hur trivs då ingenjörerna i de mindre företagen?
– 
39 av 43, är positiva och föredrar mindre företag
– Men, det är tufft och ensamt ibland, de flesta säger att de har behov av nätverk med ingenjörer i liknande situation

strand